رشته های موجود در موسسه

برگزاری مسابقات فوتبال دستی بین دانشجویان و کارمندان موسسه آموزش عالی پیشتازان به مناسبت هفته تربیت بدنی