رشته های موجود در موسسه

برگزاری مسابقات والیبال بین دانشجویان و کارمندان موسسه آموزش عالی پیشتازان به مناسبت هفته تربیت بدنی