رشته های موجود در موسسه

مسابقه سازه های ماکارونی با همکاری مشترک بخش معماری و عمران در موسسه آموزش عالی پیشتازان برگزار گردید که مورد استقبال پرشور دانشجویان و اساتید موسسه قرار گرفت .