رشته های موجود در موسسه

کلاس جبرانی درس معماری کامپیوتر آقای نیاکوثری روز یکشنبه 19/12/97 از ساعت  10-8 کلاس 35 برگزار می شود