رشته های موجود در موسسه

کلاسهای جبرانی آقای هنرور بصورت زیر می باشد

فیزیک دوشنبه 20/12/97  ساعت 18:30-16

زبان تخصصی دوشنبه 13/12/97ساعت 16:30-15

شیوه ارائه مطالب شنبه 18/12/97 ساعت 14-12