اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلیه کلاسهای استاد فرشید پور روز سه شنبه 17 مهر ماه  و چهارشنبه 18 مهرماه تشکیل نمیگردد.