اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

کلاس مدیریت مالی استاد هژبری یکشنبه مورخ 8 مهر ساعت 15-18 تشکیل نمی گردد