رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

کارگاه محاوره انگلیسی در ...

آندسته از دانشجویانی که در موعد مقرر ( طبق تقویم آموزشی) انتخاب واحد نکرده اند می توانند روز دوشبه مورخ 26 شهریور برای انتخاب واحد به سایت موسسه مراجعه نمایند.

این دسته از  دانشجویان به دلیل تکمیل ظرفیت برخی از کلاسها، قادر به انتخاب بیش از 14 واحد نخواهند بود.