اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

آندسته از دانشجویانی که در موعد مقرر ( طبق تقویم آموزشی) انتخاب واحد نکرده اند می توانند روز دوشبه مورخ 26 شهریور برای انتخاب واحد به سایت موسسه مراجعه نمایند.

این دسته از  دانشجویان به دلیل تکمیل ظرفیت برخی از کلاسها، قادر به انتخاب بیش از 14 واحد نخواهند بود.