اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

دانشجویانی که متقاضی دروسی می باشند که ارائه نشده است، می توانند به مدیر گروه خود مراجعه  نمایند. در صورت به حد النساب رسیدن تعداد دانشجویان، دروس در حذف و اضافه ارائه می گردند.