رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

کارگاه محاوره انگلیسی در ...

دانشجویانی که متقاضی دروسی می باشند که ارائه نشده است، می توانند به مدیر گروه خود مراجعه  نمایند. در صورت به حد النساب رسیدن تعداد دانشجویان، دروس در حذف و اضافه ارائه می گردند.