کلاسهای استاد اشرافی در روز پنجشنبه 10 خرداد ماه تشکیل نمی گردد