اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

امتحان و تحویل پروژه درس ترسیم فنی استاد زارع زاده پنجشنبه مورخ 17 خرداد ساعت 12-8