کلاس جبرانی ریاضیات گسسته خانم ارسلانی پنجشنبه 10 خرداد ساعت 9 صبح ساختمان مرکزی برگزار می گردد