کلاس جبرانی درس مقاومت مصالح دکتر فولادی دوشنبه 18 دی ماه ساعت 8-10 تشکیل می گردد.