کلاس جبرانی درس مقاومت مصالح دکتر فولادی یکشنبه  17 دی ماه ساعت 12-10 تشکیل می گردد.