کلاس عناصر و جزییات ساختمان با استاد کتابچی شنبه مورغ 96/10/9 ساعت 14 الی 15:30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

کلاس شناخت مواد و مصالح با استاد کتابچی شنبه مورغ 96/10/9 ساعت ش5:30 الی 17