مباحث امتحان پایان ترم درس مقررات ملی :

امتحان به صورت جزوه باز و از مباحث  ذیل برگزار میگردد

1- مبحث اول، فصل اول

2- مبحث ششم ، فصول اول ، هفتم ، یازدهم

3- مبحث هشتم ، فصل سوم و پنجم

4- مبحث نهم ، فصول اول تا دوازدهم