امتحان نهایی پایان ترم  درس قراردادها ومبانی حقوقی استاد میری  به صورت جزوه باز از فصول اول تا پنجم مبحث دوم کتاب مقررات ملی ساختمان گرفته می شود