کلاس جبرانی درس مدیریت ساخت استاد مردانی

(جلسه اول)  

 چهارشنبه  29/9/96 ساعت 12-8

(جلسه دوم) 

چهارشنبه  6/10/96 ساعت 12-8