کلاس جبرانی استاد میری

درس مقررات ملی ساختمان یکشنبه 3/10/96 ساعت 12-10

 درس آزمایشگاه بتن یکشنبه 26/9/96 ساعت 14:30-13