کلاس جبرانی حقوق و تجارت استاد خلفی نژاد شنبه 96/9/25 ساعت 15-18 در ساختمان قصردشت تشکیل می گردد