قابل توجه کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع

خواهشمنداست نسبت به رفع نواقص پرونده خود هر چه سریعتر

حداکثر تا 30/08/1396

اقدام نمایید.

در غیر اینصورت از ورود به جلسه امتحان پایان ترم ممانعت بعمل می آید و

هر گونه عواقب ناشی از آن، به عهده خود دانشجو می باشد.