پذیرفته شده گرامی جهت ثبت نام از تاریخ 96/06/14 لغایت 96/06/20 با در دست داشتن مدارک مربوطه ( به پیوست ) بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایید.