پیام تسبیت

بسمه تعالی

خواهر گرامی سرکار خانم پاسالاری

استاد محترم موسسه آموزش عالی پیشتازان

مصیبت وارده را به سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم طلب مغفرت ، و برا ی بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم

مدیریت ، کارکنان ، و اساتید موسسه آموزش عالی پیشتازان

پذیرفته شده گرامی جهت ثبت نام از تاریخ 96/06/14 لغایت 96/06/20 با در دست داشتن مدارک مربوطه ( به پیوست ) بصورت حضوری به موسسه مراجعه فرمایید.