پیام تسبیت

بسمه تعالی

خواهر گرامی سرکار خانم پاسالاری

استاد محترم موسسه آموزش عالی پیشتازان

مصیبت وارده را به سرکار عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم طلب مغفرت ، و برا ی بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم

مدیریت ، کارکنان ، و اساتید موسسه آموزش عالی پیشتازان

موسسه آموزش عالی پیشتازان وابسته به وزارت علوم،تخقیقات و فناوری در رشته های زیر بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد :

1-کارشناسی پیوسته شهرسازی

2- کارشناسی پیوسته عمران

3- کارشناسی پیوسته کامپیوتر

4- کاردانی فنی عمران