موسسه آموزش عالی پیشتازان وابسته به وزارت علوم،تخقیقات و فناوری در رشته های زیر بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد :

1-کارشناسی پیوسته شهرسازی

2- کارشناسی پیوسته عمران

3- کارشناسی پیوسته کامپیوتر

4- کاردانی فنی عمران