زمان تحویل پروژه و کارآموزی استاد صدیقی روز سه شنبه 96/5/31 و شنبه  96/6/11ساعت 10 صبح می باشد .