موسسه آموزش عالی پیشتازان وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در رشته های تحصیلی زیر براساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد :

1- مهندسی شهرسازی

2- مهندسی عمران

3- مهندسی کامپیوتر

4- کاردانی فنی عمران