قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارآموزی با آقای مهندس الهی محصل اخذ کرده اند می رساند آخرین مهلت تحویل روز شنبه 96/5/14ساعت 10:30 صبح می باشد .