امتحان پایان ترم دروس دینامیک، مقاومت مصالح و راه آهن در تاریخ 96/4/1 ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد