امتحانات در تاریخهای 96/3/24 و 96/3/28 طبق برنامه زمانی از قبل تعیین شده برگزار می گردد. ( بدون تغییر )