کلیه کلاس های خانم شفیعی روز پنجشنبه 96/3/4 برگزار نمی گردد