امتحان عملی پایان ترم شبکه کامپیوتری استاد کمالی سه شنبه 96/3/2 ساعت 18-16 ساختمان 5 برگزار می شود .