کلاس جبرانی اصول مدارهای دیجیتال آقای هنرور روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 12-10 کلاس 36 برگزار می شود .