کلیه کلاسهای آقای صالحی روز پنج شنبه 96/2/28 برگزار نمی شود .