رویدادها علمی

تصفیه خانه آب‬‎
باز دید از تصفیه خانه آب‬‎ شیراز
Read more

کارگاه ها و سمینارها

کارگاه محاوره انگلیسی در ...
رشته مقطع مدیر گروه ایام هفته ساعت
روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد آقای دکتر محم خیر

یکشنبه

چهار شنبه 

 14 الی 16

14 الی 16

نرم افزار کامپیوتر

سخت افزار

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

خانم مهندس مهرناز نیازی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

پنجشنبه

9 الی 15

9 الی 16

9 الی 16

11 الی 14

الکترونیک

کارشناسی

کاردانی

خانم مهندس تقی زاده

 دوشنبه

چهارشنبه

9 الی 12

8 الی 12

حسابداری

کارشناسی

کاردانی

آقای فرهاد کاشانی پور

 

 
 عمران

کارشناسی 

 آقای دکتر علی فولادی  

 

 عمران کاردانی  مهندس محمد مردانی    
 شهرسازی کارشناسی  دکتر مهیار اردشیری     
معماری

کارشناسی

کاردانی

آقای مهندس کشتکار

 شنبه

یکشنبه

9 الی 11 

9 الی 11

علوم پایه

کارشناسی

کاردانی

خانم مریم قره باغی