اساتید گرامی جهت برگزاری کلاس های جبرانی تا اول دی ماه به آموزش مراجعه نمایید.

رشته مقطع مدیر گروه ایام هفته ساعت
روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد آقای دکتر محم خیر    
نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ارشد خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

الکترونیک کاردانی آقای مهندس وحید هنرور

 شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

10 الی 11 و 12:30 الی 14

8 تا 9:30 و 11 الی 14

8 الی 9 

ICT کارشناسی آقای مهندس وحید هنرور

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

10 الی 11 و 12:30 الی 14

8 تا 9:30 و 11 الی 14

8 الی 9 

الکترونیک کارشناسی آقای مهندس وحید هنرور

شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

10 الی 11 و 12:30 الی 14

8 تا 9:30 و 11 الی 14

8 الی 9 

حسابداری کاردانی آقای فرهاد کاشانی پور

شنبه

یکشنبه 

10 الی 11 و 10:30 الی 14:30

14 الی 16 

حسابداری کارشناسی آقای فرهاد کاشانی پور

شنبه

یکشنبه

10 الی 11 و 10:30 الی 14:30

14 الی 16

نرم افزار کاردانی خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

نرم افزار کارشناسی خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

سخت افزار کارشناسی خانم مهندس مهرناز نیازی

دوشنبه

سه شنبه

9 الی 15

14 الی 16

 عمران کارشناسی   آقای دکتر علی فولادی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه 

8 الی 12

12:30 الی 14:30

12:30 الی 14:30 

 عمران کاردانی  مهندس محمد مردانی    
 شهرسازی کارشناسی  دکتر مهیار اردشیری     
معماری کاردانی آقای مهندس کشتکار

 شنبه

یکشنبه

9 الی 11 

9 الی 11

معماری کارشناسی آقای مهندس کتشکار

 شنبه

یکشنبه

9 الی 11 

9 الی 11

علوم پایه کاردانی خانم مریم قره باغی    
علوم پایه کارشناسی خانم مریم قره باغی