موسسه آموزش عالی پیشتازان

برنامه نویسی   PHP & MYSQL

ویرایش تصاویر و طراحی گرافیک با نرم افزار Photoshop

برنامه نویسیَAndroid

آموزش کاربردی Autocad

فرهنگی

مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی مؤسسه پیشتازان